TZGP in društva

 

Turistična zveza Gornjega Posočja je zveza 36 turističnih in drugih društev, povezanih s turizmom. Ustanovljena je bila 19. februarja 1990.V register društev je bila vpisana 16. 8. 1990 pod zaporedno številko101, matična številka 5402883.

Turistična zveza Gornjega Posočja (TZGP) deluje od leta 1990 Ustanovno listino je dne 19. februarja 1990 v Bovcu podpisalo 15 ustanoviteljev, in sicer:vseh šest tedaj delujočih turističnih društev na območju (TD Tolmin, TD Kobarid, TD Bovec, TD Most na Soči, TD Log pod Mangrtom in TD Soča Trenta), nekatera druga društva, povezana s turizmom, nekaj gospodarskih subjektov, javnih zavodov in tedanja Občina Tolmin. Danes bi temu rekli javno-zasebno partnerstvo z močnim deležem civilne družbe.

TZGPje nastala iz potrebe "po povezanem in ciljno usmerjenem delovanju na področju razvoja turizma in turistične promocije" (citat iz statuta).Članstvo v TZGP je od njene ustanovitve dalje naraščalo. V času vpisa v register 16. 8. 1990 je štela že 22 članov. Kasnejši Zakon o društvih je določil, da so člani zveze lahko le društva, ne pa tudi gospodarski subjekti in ne subjekti javnega sektorja, zato je morala leta 1997 TZGP spremeniti in ustrezno prilagoditi svoj statut. Število turističnih društev je naraščalo, nastajala so v vedno ožjih lokalnih okoljih. Danes TZGP šteje 36 članov -društev, ki pokrivajo območje občin Tolmin, Kobarid in Bovec.

TZGP deluje kot krovna območna turistična zveza, kot prostovoljno združenje turističnih in drugih društev, povezanih s turizmom. Društvom članom nudi strokovno oporo,spodbuja kreativnost in inovativnost, spodbuja prostovoljstvo in razvija enakopravno sodelovanje društev pri načrtovanju in razvoju destinacije, turističnega območja zgornjega Posočja. Spodbuja delovanje turističnih podmladkov in snovanje turističnih projektov mladih, saj brez njih ni bodočega turističnega kadra ne v društvih, ne v turističnih gospodarskih subjektih, ne v zavodih za pospeševanje turizma.

TZGP deluje v smeri čim učinkovitejšega razvoja turistične društvene organizacije (TDO), za uveljavljanje njenega pomena in vloge ter za družbeno vrednotenje prostovoljnega dela. Zavzema se za vrednote ohranjanja kulturne, naravne in drugih vrst dediščine, njihovo valorizacijo in promocijo, njihovo ustrezno vključevanje v turistično ponudbo in oblikovanje integralnih turističnih proizvodov (ITP). Prizadeva si za sodobne in avtentične ITP, ki naj temeljijo na doživetjih in zgodbah ter za njihovo trajnostno rabo. TZGP skrbi za kakovost društvenih aktivnosti in za strokovnost dela. Zato veliko skrb posveča razvoju človeških virov v TDO, sodeluje pri izobraževanju in usposabljanju, ga organizira in koordinira.

TZGP spodbuja povezovanje med društvi, pospešuje sodelovanje z drugimi akterji turizma in vključevanje društev članov v javno-zasebna partnerstva. Skupaj s svojimi člani soustvarja pogoje za razvoj turistične destinacije in sooblikuje turistično kulturo na območju. Dejavno se vključuje v turistične razvojne projekte občin,razvojnih agencij in lokalnih turističnih organizacij. V največji možni meri se bo še naprej vključevala v moderno zasnovano obliko destinacijskega managementa, v kateri je vloga civilno-družbenih razvojnih potencialov priznana in sprejeta kot priložnost.

Na redni letni skupščini Turistične zveze Gornjega Posočja (TZGP) ki je bila 19. marca v Tolminu je bil ustanovljen Mladinski odbor (MO). Z ustanovitvijo Mladinskega odbora si bo zveza prizadevala pomlajevati članstvo. Zveza je društva člane TZGP pozvala, da predlagajo svoje kandidate za odbor. Odzvali so se: TD Šentviška planota ( predlog: Tina Jaklin), Razvojno društvo Breginj (predlog: Vanessa Marcola) in TD Bovec ( predlog: Minka Razpet).

10. julija se je MO prvič sestal in medse povabil  mlade, ki jim je predstavil MO in njegove cilje. Pogovor se je vrtel predvsem okoli tega kako aktivirati mlade za delo v turističnih društvih. V letu 2016 bodo v ta namen pripravili delavnice na katerih bodo mladim predstavili delo v društvih in možnosti , ki jim delo v društvih ponuja ter pripravili plan dela MO za leto 2016.
Zapisnik s sestanka Mladinskega oddelka TZGP dne, 10. 7. 2015
 

Turistična zveza Gornjega Posočja
Tumov drevored 4
p.p. 67
5220 Tolmin
Email: tzgp.info@gmail.com

Predsednica: Barbara Podpečan Jesenšek
M: 051 352 357

Namestnica predsednice: Alenka Zgaga
M: 041 601 248